Ochrona danych osobowych, Nowa Huta Dlaczego Nie


Uwaga! Strona archiwalna. Aktualne wiadomości o cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?!
dostępne są na stronie Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

WyszukiwarkaOrganizatorzy

Newsletter

Kliknij tutaj i wypełnij formularz jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach.

Ochrona danych osobowych

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą przy os. Zgody 1 (31-949 Kraków), działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) informuje, że:

Administrator danych

Administratorem danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: os. Zgody 1, 31-949 Kraków
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie krakownh.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Kontakt z IOD poprzez e-mail: rodo@krakownh.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie Waszych danych osobowych
• zgodnie z prawem (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring);
• w celu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję;
• w celu prowadzenia rekrutacji.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Waszych danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty przetwarzające dane w imieniu i w celu realizacji zadań Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.

Przekazywanie danych

W celu świadczenia usługi Newsletter – podmiotem przetwarzającym jest The Rocket Science Group z siedzibą w Stanach Zjednoczonych obsługujący aplikację MailChimp

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Wasze dane osobowe w zakresie:
a) usługi newsletter – przez okres trwania usługi, do momentu zgłoszenia rezygnacji
z niej,
b) rekrutacji – przez okres 2 lat lub przez okres wynikający z obowiązku prawnego,
c) korespondencji e-mail – przez okres 24 miesięcy od ostatniego kontaktu,
d) danych uczestników zajęć – przez okres 5 lat,
e) monitoringu – przez okres 14 dni.
Po upływie podanych powyżej okresów przechowywania dane będą trwale usuwane zgodnie z obowiązkiem ciążącym na administratorze.

Profilowanie

Nie będziemy podejmować wobec Was zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Wam:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Szczegółowe informacje dotyczące celów i okresów przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www.krakownh.pl w regulaminach oraz siedzibie OKNH

Wizerunek

Informacja odnośnie prezentacji danych w postaci wizerunku w serwisach internetowych, gdzie administratorem jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
1. Na stronie internetowej Ośrodka Kultury (www.krakownh.pl), stronie cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! (www.nhdn.pl), stronie w serwisie Facebook, stronie w serwisie Youtube, oraz na stronach w serwisie Facebook, prowadzonych przez kluby Ośrodka, od dnia ich utworzenia i upublicznienia w sieci internetowej, publikowane są fotografie i materiały wideo z zajęć, koncertów i imprez, których organizatorem jest Ośrodek Kultury.
2. Fotografie i materiały wideo publikowane są w celach statutowych, przede wszystkim w celu promowania kultury i organizowanych wydarzeń kulturalnych.
3. Każdy może żądać usunięcia z ww. stron i zaprzestania dalszego przetwarzania swojego wizerunku zamieszczonego na fotografii lub w materiale wideo, a także wizerunku osób, których jest opiekunem prawnym.
4. Żądanie usunięcia fotografii lub materiału wideo można składać mailowo na adres: imprezy@krakownh.pl, a dodatkowo - odnośnie materiałów zamieszczonych na stronach facebookowych - za pośrednictwem formularza kontaktowego stanowiącego funkcjonalność ww. serwisu społecznościowego.

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE